മാറ്റം എല്്ലാാം: ഇന്തത്യയുടെ ഗതാഗത മേഖലയെ തുല്്യമായി കാർബൺ വിമുക്തമാക്കുന

Front page of All Change: Equitably Decarbonising India's Transportation Sector (Malayalam translation)
Year
2023
Publisher
The British Academy
Number of pages
27

Sign up to our email newsletters