అన్ని మార్్పపులు: భారతదేశ రవాణా రంగాన్ని తగిన విధంగా డీకార్్బనై�ైజిింగ్ చేయటం

Front page of All Change: Equitably Decarbonising India's Transportation Sector (Telugu translation)
Year
2023
Publisher
The British Academy
Number of pages
23

Sign up to our email newsletters