Professor Nicholas Thomas

Polynesia Melanesia Micronesia Anthropology Historical Anthropology

Elected 2005

2005
Anthropology

Current post

Professor of Historical Anthropology, and Director, Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology

Past appointments

University of Cambridge Professor of Historical Anthropology, and Director, Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology

Jan 2006 -

Goldsmiths, University of London Professor of Anthropology, Goldsmith's College, University of London

Jan 1999 - Jan 2006

King's College University of Cambridge

Jan 1986 - Jan 1989

Sign up to our email newsletters